Aktuality

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom
v domácnosti
Ja dolu podpísaný/á ________________________________________ vyhlasujem, že v období, za ktoré bude na dieťa ________________________________________ poskytovaná dotácia na podporu stravovacích návykov dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, nebude na toto dieťa uplatnený nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Zároveň vyhlasujem, že beriem na vedomie, že v prípade preukázania nepravdivosti tohto vyhlásenia,
– budem nútený vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,
– môžem byť vystavený trestnému stíhaniu za spáchanie trestného činu podvodu podľa
§ 221 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
V ………………………………. dňa………………………..
………………………………………………………………………………
vlastnoručný podpis fyzickej osoby,
v ktorej starostlivosti je dieťa

Mohlo by sa vám tiež páčiť...