Sme 6 triedna materská škola, ponúkame variabilnú  starostlivosť deťom od 3 do 6 rokov, vrátane detí s odloženou  povinnou školskou dochádzkou a detí so špeciálno-pedagogickými potrebami. Poskytujeme adaptačný pobyt ak o to požiadajú rodičia.

V materskej škole vytvárame vo výchovno-vzdelávacom procese podmienky, ktoré umožňujú deťom aktívne učenie hrou, v ktorej dominuje zážitkové učenie. V 6 triedach je dobrá klíma a bezpečie, estetické a podnetné prostredie, farebnosť je prispôsobená deťom, pričom realizujeme náš Školský vzdelávací program „Rok v Lipke“ . Deti sa môžu učiť to čo ich zaujíma, môžu využívať vlastné skúsenosti, to čo sa učia je primerané k ich úrovni poznania. Realizácia celého edukačného procesu je zaujímavá a príťažlivá. K podmienkam sa samozrejme radia aj pravidlá samého učenia sa, aby boli úspešné, dôverujeme im, že to dokážu, môžu byť tvorivé, učiť sa s kamarátmi. Za svoju prácu a učenie sú ocenené. Medzi učiteľkami a deťmi je veľká dôvera.

Keď vaše dieťa navštívi našu  materskú školu bude vedieť tvoriť, bude mať rozvinuté zručnosti v oblasti jemnej a hrubej motoriky cez všetky výtvarné činnosti.

Vaše dieťa bude vedieť s obohatenou telesnou výchovou koordinovať svoje pohyby ,bude vedieť využívať telovýchovný materiál a zároveň má priestor na pohyb.

Zabezpečujeme pohybovú výchovu prostredníctvom projektu „V Lipke objavujeme radosť z pohybu“; plaveckým výcvikom, lyžiarským výcvikom, zimnou olympiádou, školou v prírode.

Zabezpečujeme pohybovú výchovu prostredníctvom projektu „V Lipke objavujeme radosť z pohybu“;

plaveckým výcvikom

lyžiarskym výcvikom

školou v prírode

zimnou olympiádou

a rôznymi športovými akciami, do ktorých sa zapájame počas celého roka.

Utvára si pozitívny vzťah k prírodnému i spoločenskému prostrediu, prebúdza environmentálne cítenie, myslenie a rozvíja elementárne ochranárske postoje, vedomosti a zručnosti.

Poznáva najbližšie okolie a prírodné prostredie, v ktorom dieťa žije prostredníctvom výletov aj organizovaných zotavovacích podujatí – Škola v prírode (ŠKvP).

Približujeme deťom regionálnu kultúru Spiša – uvádzame ich do života ľudových tradícií cez zážitkové učenie s využitím ľudových hier a zvykov (cesta chleba, kapusta do suda, pečenie medovníkov, Mikuláš, Betlehemské hry, Fašiangy, Morena…)

V spolupráci s rodinou odhaľujeme u detí kreatívne schopnosti formou ústnej, tanečnej, hudobno- spevnej, tvorivej, dramatickej komunikácii, bude aktívne používať spisovnú slovnú zásobu, zrozumiteľnosť reči, komunikovať s rovesníkmi a dospelými. Literárno- dramatický talent  deti prezentujú prostredníctvom divadelných podujatí Deti-deťom, besiedok s rodičmi v prednese poézie Mám básničku na jazýčku v materskej škole a  tiež prostredníctvom tvorivej dramatiky.

Na elementárnej úrovni sa dieťa oboznamuje s anglickým jazykom v krúžku „Angličtina hrou“ v spolupráci s pedagógom ZŠ Lipová 13, v Spišskej Novej Vsi.

Dieťa bude poznať základy okolitého sveta zamerané na podporovanie poznávacích schopností a samostatnej práci s osobným počítačom. Prostredníctvom počítača a Interaktívnej tabuli si  bude rozvíjať tvorivé a technické myslenie, schopnosť riešiť problémy. Vaše dieťa bude zvedavé a nápadité. Aktívne sa bude chcieť učiť, k čomu mu ponúkame rôzne tvorivé dielne, exkurzie, výlety, plavecký výcvik, školu v prírode, lyžiarsky výcvik a kultúrne podujatia, aktivity pre rodičov a širokú verejnosť.

V oblasti personalizácie bude poznať sám seba, akú má sebadôveru, samostatnosť, bude vedieť vyjadriť svoj názor, bude autentický, bude sa vedieť zhodnotiť. Čo sa týka socializácie, dieťa bude schopné žiť v kolektíve detí a celej spoločnosti. Bude vedieť kooperovať cez všetky prosociálne úlohy a hry ktoré si  osvojí v našej materskej škole. Bude sa vedieť správať asertívne, empaticky.

Predprimárnu výchovu a vzdelávanie a radostný pobyt vášho dieťaťa v našej materskej škole zabezpečí 13 kvalifikovaných pedagogických a 9 nepedagogických zamestnancov.

Spolupráca:

 • S rodinou
 • Radou školy
 • Rodičovským združením
 • Základnou školou Lipová 13 v Spišskej Novej Vsi
 • ZOO
 • Mestskou knižnicou
 • Galériou umelcov Spiša
 • Múzeom v Spišskej Novej Vsi
 • Základnou umeleckou školou v Spišskej Novej Vsi
 • Centrom voľného času detí
 • Fit centrom Sylvia
 • Stezom
 • Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie