Skip to main content
Dávame do pozornosti zákonným zástupcom, že od 01.01.2021 je v platnosti nové VZN mesta Spišská Nová Ves Všeobecne záväzné nariadenie Č. 6/2020 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach. Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na všetky školy a školské zariadenia, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole okrem MŠ, Tehelná 20 a MŠ, I. Krasku 3, je 18,00 Eur Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole: a) MS, Tehelná 20 5,00 Eur b) MS, I. Krasku 3 5,00 Eur Podrobnejšie informácie o podmienkach, o uhrádzaní a odpustení poplatkov, ako aj o poplatkoch za stravu nájdete vo VZN č.6/2020 ktoré je Vám k nahliadnutiu v každej šatni MŠ, alebo na stránke mesta