Pokyny k 1.6.2020

Pokyny

upravujúce podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí materskej školy

 

Materská škola bude v prevádzke od 1.6.2020  maximálne na deväť hodín denne, v čase od 07:00 – 16:00 hod. bez zbernej triedy.

 • počet tried: 5
 • 1 trieda s maximálnym počtom 15 detí – v triede môžu byť spolu aj deti, ktoré pred mimoriadnym prerušením prevádzky, neboli v spoločnej triede
 • počet a zloženie triedy sa v týždni nebude meniť,aj keď počet detí klesne, nebude dochádzať k presunu detí z rôznych skupín, k presunu môže dôjsť v nasledujúcom týždni
 • dochádzka do materskej školy je umožnená  len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe
 • všetky plánované hromadné aktivity a akcie sa rušia

Postup pri príchode a odchode:

 • Organizáciu príchodu/odchodu detí a sprevádzajúcich osôb zabezpečuje poverený zamestnanec MŠ.
 • Príchod detí je od 07:00 – 08:00 hod.
 • Odchod detí je od 15:00 – 16:00 hod.
 • Deti prichádzajú  a odchádzajú  len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.
 • V šatni sa zdržiavajú naraz max. 2 sprevádzajúce osoby a 2 deti.
 • Pri príchode a odchode je nutné dodržiavať 2 m rozstupy  pred budovou MŠ.
 • Vykoná sa každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty detí  povereným zamestnancom bezdotykovým teplomerom pri vstupe do materskej školy, vykoná sa dezinfekcia rúk (alergici dôkladné umývanie rúk vodou a mydlom). V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19) dieťa nepreberie.
 • Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti z a do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy je max. 10 minút, aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami v a pred materskou školou.
 • Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku.
 • Školské stravovanie bude prebiehať za sprísnených hygienických a epidemiologických podmienok.

Zákonný zástupca:

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk)
 • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020.
 • Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra a v rámci možností bez vstupovania zákonného zástupcu do priestorov tried a umyvárne.
 • Pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni odovzdá podpísané Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa.
 • Rešpektuje zákaz nosenia hračiek a predmetov z domu.
 • Zabezpečí umiestnenie 1 ks rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky – v uzatvorenom obale (napr. sáčok). Počas dňa v triede a na školskom dvore deti rúška nenosia.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triednu učiteľku a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Pri podozrení na Covid – 19:

 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.
 • Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, alebo prejavy iných chorôb,  je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID-19 materská škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.
 • Ak sa u zamestnanca materskej školy objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa materskej školy a opustí materskú školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.

 

 

 

V prípade potvrdenia ochorenia COVID 19

 

 • Materská škola postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ.
 • Zriaďovateľ spoločne so materskou školou ich bude realizovať podľa svojich možností a o všetkých skutočnostiach bude informovať zákonných zástupcov detí obvyklým spôsobom.

 

Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky materskej školy po dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

 

 

 

 

 

 

V Spišskej Novej Vsi, 27.5.2020

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.