Aktuality

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2022/2023

V súlade s § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení predpisov, po dohode so zriaďovateľom Mesto Spišská Nová Ves
určujem miesto a termín podávania žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre
školský rok 2022/23 v Materskej škole Lipová 21, Spišská Nová Ves

Termín: od 2. mája do 11. mája 2022
v čase od 7.30 – 11.30 hod.
pri zápise je potrebná prítomnosť dieťaťa

Podmienky na prijatie :
1. Dieťa sa do MŠ prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,
s podpismi oboch zákonných zástupcov, ktorú predloží riaditeľovi spolu
s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti
a dorast (§ 3 ods.1 vyhl.308 /2009 Z. z. v znení neskorších zmien
a doplnkov).

2. K žiadosti sa doloží prefotený rodný list dieťaťa.

2. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma:
• dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku a plní povinné predprimárne vzdelávanie
• dieťa, ktoré bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania
plnenia školskej dochádzky
• dieťa vo veku spravidla troch rokov ( dieťa mladšie ako tri roky ,len ak je
kapacita MŠ voľná, a s vypestovanými hygienickými návykmi)
• súrodenci detí, ktoré už navštevujú MŠ
• dieťa s trvalým bydliskom v Spišskej Novej Vsi

V Spišskej Novej Vsi 7.4.2022                                         Mgr. Alena Brezovajová

Mohlo by sa vám tiež páčiť...