Skip to main content

O nás

Sme 6 triedna materská škola a ponúkame variabilnú starostlivosť deťom od 3 do 6 rokov, vrátane detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou a detí so špeciálno-pedagogickými potrebami. Poskytujeme adaptačný pobyt ak o to požiadajú rodičia.
V materskej škole vytvárame vo výchovno-vzdelávacom procese podmienky, ktoré umožňujú deťom aktívne učenie hrou, v ktorej dominuje zážitkové učenie. V 6 triedach je dobrá klíma a bezpečie, estetické a podnetné prostredie, farebnosť je prispôsobená deťom, pričom realizujeme náš Školský vzdelávací program „Rok v Lipke“ . Deti sa môžu učiť to čo ich zaujíma, môžu využívať vlastné skúsenosti, to čo sa učia je primerané k ich úrovni poznania. Realizácia celého edukačného procesu je zaujímavá a príťažlivá. K podmienkam sa samozrejme radia aj pravidlá samého učenia sa, aby boli úspešné, dôverujeme im, že to dokážu, môžu byť tvorivé, učiť sa s kamarátmi. Za svoju prácu a učenie sú ocenené.
Keď vaše dieťa navštívi našu materskú školu bude vedieť tvoriť, bude mať rozvinuté zručnosti v oblasti jemnej a hrubej motoriky cez všetky výtvarné činnosti.
Vaše dieťa bude vedieť s obohatenou telesnou výchovou koordinovať svoje pohyby ,bude vedieť využívať telovýchovný materiál a zároveň má priestor na pohyb.
Zabezpečujeme pohybovú výchovu prostredníctvom projektu
,,V Lipke objavujeme radosť z pohybu“:

  • plaveckým výcvikom,
  • lyžiarským výcvikom,
  • zimnou olympiádou,
  • školou v prírode,
  • a rôznymi športovými akciami, do ktorých sa zapájame počas celého roka.

Dieťa si utvára pozitívny vzťah k prírodnému i spoločenskému prostrediu, prebúdza environmentálne cítenie, myslenie a rozvíja elementárne ochranárske postoje, vedomosti a zručnosti. Poznáva najbližšie okolie a prírodné prostredie, v ktorom dieťa žije prostredníctvom výletov aj organizovaných zotavovacích podujatí – Škola v prírode (ŠKvP).

Približujeme deťom regionálnu kultúru Spiša – uvádzame ich do života ľudových tradícií cez zážitkové učenie s využitím ľudových hier a zvykov (cesta chleba, kapusta do suda, pečenie medovníkov, Mikuláš, Betlehemské hry, Fašiangy, Morena…)
V spolupráci s rodinou odhaľujeme u detí kreatívne schopnosti formou ústnej, tanečnej, hudobno- spevnej, tvorivej, dramatickej komunikácii, bude aktívne používať spisovnú slovnú zásobu, zrozumiteľnosť reči, komunikovať s rovesníkmi a dospelými. Literárno- dramatický talent deti prezentujú prostredníctvom divadelných podujatí Deti-deťom, besiedok s rodičmi v prednese poézie Mám básničku na jazýčku v materskej škole a tiež prostredníctvom tvorivej dramatiky. Na elementárnej úrovni sa dieťa oboznamuje s anglickým jazykom v krúžku „Angličtina hrou“ v spolupráci s pedagógom ZŠ Lipová 13, v Spišskej Novej Vsi.
Dieťa bude poznať základy okolitého sveta zamerané na podporovanie poznávacích schopností a samostatnej práci s osobným počítačom. Prostredníctvom počítača a Interaktívnej tabuli si bude rozvíjať tvorivé a technické myslenie, schopnosť riešiť problémy. Vaše dieťa bude zvedavé a nápadité. Aktívne sa bude chcieť učiť, k čomu mu ponúkame rôzne tvorivé dielne, exkurzie, výlety, plavecký výcvik, školu v prírode, lyžiarsky výcvik a kultúrne podujatia, aktivity pre rodičov a širokú verejnosť.
V oblasti personalizácie bude poznať sám seba, akú má sebadôveru, samostatnosť, bude vedieť vyjadriť svoj názor, bude autentický, bude sa vedieť zhodnotiť. Čo sa týka socializácie, dieťa bude schopné žiť v kolektíve detí a celej spoločnosti. Bude vedieť kooperovať cez všetky prosociálne úlohy a hry ktoré si osvojí v našej materskej škole. Bude sa vedieť správať asertívne, empaticky.
Predprimárnu výchovu a vzdelávanie a radostný pobyt vášho dieťaťa v našej materskej škole zabezpečí 13 kvalifikovaných pedagogických a 9 nepedagogických zamestnancov.

Zameranie MŠ

Materská škola Lipka vytvára pre každé dieťa radostné, pokojné a harmonické prostredie bez diskriminácie rasy, pohlavia, jazyka, náboženstva a sociálneho pôvodu. Veľký dôraz kladieme na estetické, podnetné prostredie, čo sa týka interiéru a exteriéru. Detí hravou formou získavajú základné poznatky o okolitom svete. Výchovu a vzdelávanie obohacujeme o enviromentálnu výchovu, nakoľko nám to umožňuje dobrá pozícia umiestnenia, v blízkosti ZOO parku. Plníme úlohy, ktoré sú rozpracované na jednotlivé mesiace. Cez environmentálny projekt „Poznaj seba a prírodu“ vytvárame citový vzťah k prírode. Otvorenými hodinami učiteliek, prostredníctvom zážitkového učenia, tvorivou dramatikou pestujeme potrebu starostlivosti o prírodu, život v nej a tým utvárame základy environmentálneho cítenia. Pravidelne chodíme s deťmi do prírody, blízkeho ZOO parku pozorujeme prírodu, sledujeme zmeny a premeny v nej. Spolupracujeme s pracovníkom Slovenského raja, ktorý spolu s učiteľkami vštepuje deťom lásku a úctu k prírode počas celého roka. Deti sa oboznamujú i so životom pri rieke Hornád, ktorá preteká cez naše mesto. Každoročne chodíme do Školy v prírode.

Osobnostné a odborné zameranie učiteliek predurčuje profiláciu materskej školy tiež k estetickej výchove v spojitosti so zameraním na Regionálne tradície regiónu Spiš. Nadšení a obetaví pedagógovia pestujú u detí lásku k ľudovému umeniu a prakticky ho s ním oboznamujú. V procese výchovy a vzdelávania zaraďujeme prvky z metodiky Krok za krokom (ranné kruhy, zážitkové učenie, pravidlá v triede, centrá v triede).
Prostredníctvom projektu Škola podporujúca zdravie zameriavame sa na zlepšenie zdravého životného štýlu a podporu zdravia, (projekt V lipke objavujeme radosť z pohybu). Zameriava sa na podporu talentu a nadania detí (krúžková činnosť).
Plnenie vlastných výchovno – vzdelávacích cieľov realizujeme edukačnými aktivitami s možnosťou ich ďalšieho dotvárania, štrukturovania a modifikovania, vhodnými formami a metódami výchovy a vzdelávania pre materské školy.

ROČNÝ ROZPIS AKTIVÍT

September

☺ Deň na kolieskach
☺ Predplavecká príprava
☺ Európsky týždeň športu

Október

☺ Priateľstvo v Lipke
☺ Cesta chleba
☺ Deň zdravej výživy-zdravá hostinka

November

☺ 4.11. Deň MŠ
☺ Veselé hrabličky - upratovanie školského dvora
☺ Výroba ozdôb na stromček v meste

December

☺ Adventné obdobie – príchod Mikuláša
☺ Vôňa Vianoc – pečenie medovníkov
☺ Vianočná besiedka s rodičmi

Január

☺ Súťaž v stavaní snehuliaka
☺ Deň kŕmenia zvierat a vtákov

Február

☺ Fašiangy – karneval v MŠ
☺ Lyžiarsky výcvik

Marec

☺ Mám básničku na jazýčku
☺ 21.3. Svetový deň Downovho syndrómu
☺ Svetový deň lesov

Apríl

☺ Týždeň ľudových tradícií, ľudové remeslá
☺ Deň Zeme
☺ Farebný týždeň

Máj

☺ Deň matiek- výroba darčekov
☺ Svetový deň divadiel, pamiatok, návšteva divadla
☺ Svetový deň mlieka

Jún

☺ Indiánsky deň - MDD
☺ Škola v prírode
☺ Deň v ZOO
☺ Výlet
☺ Deň otcov - výroba darčekov
☺ 50 výročie MŠ - celoškolská akcia

Personálne obsadenie

Riaditeľka:
Mgr. Alena Brezovajová

Pedagogickí pracovníci:
Tomáš Blaško (zástupca riaditeľky)
Mgr.  Adriana Jalčová
Mgr. Jana Mjartanová
Mgr. Zuzana Hovaňáková
Mgr. Silvia Surovcová

Bc. Ingrid Fabiniová
Bc. Lenka Klein
Adriana Gurčíková
Daniela Duľová
Ľuba Szigetiová
Martina Ferencová

Prevádzkoví zamestnanci:
Silvia Benčeková (upratovačka)
Slávka Duľová (upratovačka)
Lenka Šurcová (upratovačka)
Ladislav Karaffa (údržbár)

Školská Jedáleň:
Klingová Adriana (vedúca ŠJ)
Skotáková Dagmara (kuchárka)
Alžbeta Olekšáková (pomocná sila)
Simončičová Monika (pomocná sila)
Franková Amália (pomocná sila)
Šubová Lucia (pomocná sila)