Skip to main content

Zameranie MŠ

Materská škola Lipka vytvára pre každé dieťa radostné, pokojné a harmonické prostredie bez diskriminácie rasy, pohlavia, jazyka, náboženstva a sociálneho pôvodu. Veľký dôraz kladieme na estetické, podnetné prostredie, čo sa týka interiéru a exteriéru. Detí hravou formou získavajú základné poznatky o okolitom svete. Výchovu a vzdelávanie obohacujeme o enviromentálnu výchovu, nakoľko nám to umožňuje dobrá pozícia umiestnenia, v blízkosti ZOO parku. Plníme úlohy, ktoré sú rozpracované na jednotlivé mesiace. Cez environmentálny projekt „Poznaj seba a prírodu“ vytvárame citový vzťah k prírode. Otvorenými hodinami učiteliek, prostredníctvom zážitkového učenia, tvorivou dramatikou pestujeme potrebu starostlivosti o prírodu, život v nej a tým utvárame základy environmentálneho cítenia. Pravidelne chodíme s deťmi do prírody, blízkeho ZOO parku pozorujeme prírodu, sledujeme zmeny a premeny v nej. Spolupracujeme s pracovníkom Slovenského raja, ktorý spolu s učiteľkami vštepuje deťom lásku a úctu k prírode počas celého roka. Deti sa oboznamujú i so životom pri rieke Hornád, ktorá preteká cez naše mesto. Každoročne chodíme do Školy v prírode.

Osobnostné a odborné zameranie učiteliek predurčuje profiláciu materskej školy tiež k estetickej výchove v spojitosti so zameraním na Regionálne tradície regiónu Spiš. Nadšení a obetaví pedagógovia pestujú u detí lásku k ľudovému umeniu a prakticky ho s ním oboznamujú. V procese výchovy a vzdelávania zaraďujeme prvky z metodiky Krok za krokom (ranné kruhy, zážitkové učenie, pravidlá v triede, centrá v triede ).
Prostredníctvom projektu Škola podporujúca zdravie zameriavame sa na zlepšenie zdravého životného štýlu a podporu zdravia, (projekt V lipke objavujeme radosť z pohybu). Zameriava sa na podporu talentu a nadania detí (krúžková činnosť).
Plnenie vlastných výchovno – vzdelávacích cieľov realizujeme edukačnými aktivitami s možnosťou ich ďalšieho dotvárania, štrukturovania a modifikovania, vhodnými formami a metódami výchovy a vzdelávania pre materské školy.